Vợ Xuân Bắc vừa ủng hộ bà Phương Hằng “t á n g lệch mặt”, Trang Trần liền hạ c h i ế n thư gạ kèo solo tại Hà Nội

 

Ngày